Документи

Училищни документи 2020/2021 г.

Стратегия за развитие на училището  2016-2020

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи

Етичен кодекс

УУП – 1 клас

УУП 2 клас

УУП 6 клас