Проекти и национални програми

Проект ,, Нов шанс“

POKANA

Проект ,,Подкрепа за успех“

http://8oupernik.com/wp-content/uploads/2019/09/grafik-obuchenie-Podkrepa-za-uspeh-2019-VIII-OU-Pernik.pdf

http://8oupernik.com/wp-content/uploads/2019/08/grafik-po-proekt-Podkrepa-za-uspeh.pdf

Проект „Образование за утрешния ден“

проект „Твоят час“

Арт – пленер „Усмихни се“ – заключителна представителна изява на клуб „Бабино огнище“ с ръководител Теодора Рангелова

В училището са сформирани 4 групи за извънкласни дейности за занимания по интереси:

  • Арт работилница
  • Клуб „Цветни красоти“
  • Клуб “ Бащино огнище“
  • Танцово студио “ Стъпка по стъпка“

и 3 групи за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

  • Математиката лесна и интересна
  • Клуб “ Любознайко“
  • Играем чрез игри

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

През настоящата учебна 2020-2021 година VIII ОУ „ Кракра Пернишки“ спечели и ще реализира дейности по 3  национални програми на Министерство на образованието и науката.

Дейностите по национална програма „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“ стартират още в началото на месец Октомври.

          Формирането на децата като личности ангажира всички в различна степен. Пряко свързани с отглеждането и възпитанието им са родителите и учителите. Сътрудничеството между тях, основано на положителна комуникация, допринася за по-добрата адаптация на децата в учебната среда.  Променя съвременния облик на училището – то става място, където учениците не само  се обучават, но  и  представят себе си, своя мироглед, своя собствен свят чрез участие в организирания училищния живот. 

Основната цел на проекта е привличането на родителите в училищния живот на децата им,  коетто ще допринесе за по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; ще превърне училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците; ще развие положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.

 По-конкретните цели са активно участие на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси от училищния живот; при вземането на решения и тяхното реализиране; в предлагането на различни теми за дискусия, в провеждането на различни инициативи и събития.

Бяха организирани и проведени срещи с родителите на учениците от 1. 2, 4, 6 и 7 клас.

Тема на срещата за първи клас беше “ Преход към живота в училище“ . Разгледани бяха въпроси за подготовката на децата за тази важна промяна в живота им. Родителите задаваха въпроси за организацията в училище, за тежките раници, за всички промени, които засягат родители и деца. Обсъдени бяха дневния режим на първокласниците при целодневна организация, както и мерките в училище в условиятя на пандемия. Всички родители бяха единодушни, че учебния процес трябва да бъде присъствен. Подчерта се, че за да върви добре учебният процес, е необходимо да се изградят добри отношения между родители, учители и деца.

Тема на родителската среща във втори клас беше – „ Активни родители за успешни деца“ Родителите изтъкнаха предимно положителните страни на училищния живот. Говориха и за някои негативи, които зависят от семейството и те поеха ангажимент да работят върху тях.

С цел продължаване на успехите и през тази учебна година се проведе анкета.След обобщаване на резултатите от нея се взеха решения, които ще доведат до сплотяване на класа и активно участие на родителите в училищния живот.

На срещата с родителите на учениците от IV клас бе обсъдена темата „ Със старание и амбиция към успех “.Проведе се една необичайна по своя характер и начин на провеждане родителска среща с участието на учители, родители и деца. Учениците обещаха пред своите родители и учители, че всички заедно, като истински приятели, ще преборят предизвикателствата и изпитанията, които им предстоят през новата учебна година.

Темата на срещите с родителите на учениците от 6 и 7 клас беше „Активни родители за успешни деца“.  Акцентът беше поставен върху начините за повишаване на знанията и уменията на учениците. Притеснение сред родителите се оказа ниския успех и посредствените резултати. Разискван беше и проблемът за липса на мотивация за учене. Дискутира се и пандемичната ситуация и начините за предпазване от зарази.

Национална програма „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“

Дейността се осъществява от  учителите на 1 и 2 клас и е свързана със системно проследяване на личните постижения на учениците от паралелката чрез създаване на индивидуално портфолио, –  индивидуална папка с учебни материали и колекция от

задания, доказващи усилията, прогреса и постиженията му.

Участието на ученика при подбора на материалите за неговото портфолио, както и в създаване на критериите за оценка позволява то да бъде използвано като допълнително средство за оценяване, което позволява да се оцени не само на конкретен резултат, но и процесът на учене.

 Национална програма „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

За първа година училището се  включи в НП „Иновации в действие“ към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“.

Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в НП.

Наши партньори по програмата за 2020/2021 учебна година са:

Иновативно училище:

ОУ „Васил Левски“ гр. Ловеч

Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в училище – партньор.