„УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“

Дейностите по национална програма „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“ стартират още в началото на месец Октомври.

          Формирането на децата като личности ангажира всички в различна степен. Пряко свързани с отглеждането и възпитанието им са родителите и учителите. Сътрудничеството между тях, основано на положителна комуникация, допринася за по-добрата адаптация на децата в учебната среда.  Променя съвременния облик на училището – то става място, където учениците не само  се обучават, но  и  представят себе си, своя мироглед, своя собствен свят чрез участие в организирания училищния живот. 

Основната цел на проекта е привличането на родителите в училищния живот на децата им,  коетто ще допринесе за по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; ще превърне училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците; ще развие положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.

 По-конкретните цели са активно участие на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси от училищния живот; при вземането на решения и тяхното реализиране; в предлагането на различни теми за дискусия, в провеждането на различни инициативи и събития.