VIII ОУ "Кракра Пернишки" - гр.Перник

„ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

Национална програма „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“

Дейността се осъществява от  учителите на 1, 2 и 3 клас и е свързана със системно проследяване на личните постижения на учениците от паралелката чрез създаване на индивидуално портфолио, –  индивидуална папка с учебни материали и колекция от задания, доказващи усилията, прогреса и постиженията му.

Участието на ученика при подбора на материалите за неговото портфолио, както и в създаване на критериите за оценка позволява то да бъде използвано като допълнително средство за оценяване, което позволява да се оцени не само на конкретен резултат, но и процесът на учене.